ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM

2011-09-06 14:48
 

01.09.2011

1 września 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 161, poz. 967).

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do rozporządzenia są wyższe o 7% od kwot obowiązujących po 1 września 2010 r.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego od 1 września 2011 r. dla nauczyciela z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynoszą:

- dla nauczyciela stażysty: 2 182 zł (143 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej),

- dla nauczyciela kontraktowego: 2 246 zł (147 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej),

- dla nauczyciela mianowanego: 2 550 zł (167 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej),

- dla nauczyciela dyplomowanego: 2 995 zł (196 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej).

 01.09.2011

1 września 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042).

Przyjęto, że obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV—VI szkół podstawowych, gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych są realizowane w formie:

1) zajęć klasowo-lekcyjnych;

2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki.

Zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż:

1) 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach;

2) 1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych.

 01.09.2011

1 września 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 176, poz. 1051).

Zrezygnowano z określania terminu przekazywania organowi prowadzącemu szkołę i kuratorowi oświaty uchwały rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole. Dotychczas obowiązujący przepis obligował dyrektora szkoły do przekazania tej uchwały w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym planowano rozpoczęcie innowacji. Rodziło to wiele problemów natury praktycznej, ponieważ udział szkół w realizacji programów innowacyjnych opracowywanych i wdrażanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych wymaga od szkół dużej elastyczności. Omawiana zmiana zapewni im większą swobodę w wyborze odpowiedniego programu, ponieważ umożliwia rozpoczęcie realizacji innowacji w terminie ustalonym w uchwale rady pedagogicznej.

 01.09.2011

1 września 2011 r. chodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1491).

Zmianie ulegają przepisy dotyczące dostosowywania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych ucznia oraz przepisy w zakresie dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych ucznia. Zmieniono również przepisy w zakresie terminu i trybu wydawania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się.