Regulaminy

2010-09-22 23:21

Regulamin wypożyczalni

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i nauczyciele, pracownicy administracji szkoły i rodzice.

 2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową na okres dwóch tygodni).

 3. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.

 4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego przedłużenie.

 5. Prośbę czytelników o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

 6. W czasie choroby zakaźnej panującej w domu uczeń nie może korzystać z biblioteki.

 7. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości albo wpłacić jej równowartość po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

 9. Pod koniec roku szkolnego książki (inne dokumenty) należy zwrócić w ogłoszonym terminie.

Regulamin czytelni
 

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
 2. Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami.
 3. Nie wolno wnosić i spożywać jedzenia oraz napojów.
 4. Teczki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 5. Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 6. W czytelni należy zachować ciszę.
 7. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni . Materiały udostępnia nauczyciel bibliotekarz.
 8. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, pozostałe materiały oddaje bibliotekarzowi.
 9. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami pierwszej zmiany.
 10. Książki i czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

Regulamin multimedialnego centrum informacji
  

 1. Multimedialne Centrum Informacji służy uczniom, pracownikom oraz absolwentom jako źródło wiedzy i informacji oraz sala multimedialna.
 2. Pomieszczenie MCI udostępniane jest pozostałym nauczycielom za wiedzą opiekuna MCI( nauczyciela-biliotekarza).
 3. W MCI młodzież może przebywać tylko w obecności opiekuna MCI lub innego nauczyciela.
 4. Materiały multimedialne w MCI udostępniane są tylko przez opiekuna MCI.
 5. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza.
 6. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać obecność do zeszytu MCI.
 7. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
 8. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z MCI czas pracy przy komputerze może być ograniczony.
 9. Komputer służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych.
 10.  NIE WOLNO! wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych, zapisywać dokumentów na dysku twardym.
 11.  NIE WOLNO! wykonywać żadnych połączeń technicznych  np. włączać
  i rozłączać kabli zasilających).
 12.  NIE WOLNO! Umieszczać w pobliżu sprzętu metalowych przedmiotów, płynów i produktów spożywczych.
 13.  Wprowadzanie do komputera płyt CD-ROM, DVD i podłączanie urządzeń za pomocą USB  może odbywać się tylko za wiedzą  i zgodą nauczyciela-bibliotekarza.
 14.  Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 15.  Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego
  i oprogramowania odpowiada użytkownik.
 16.  Podczas pracy w MCI należy zachować spokój oraz dbać
  o porządek i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty.
 17.  W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 18.  Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z MCI na określony czas.
 19.  W pozostałych kwestiach obowiązuje regulamin biblioteki szkolnej.