A Library in Every School Proklamacja „BIBLIOTEKA W KAŻDEJ SZKOLE"

2010-09-27 12:08

 

 Szanowni Państwo! 

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na załączoną proklamację pt. „Biblioteka w każdej szkole” oraz zachęcić do popierania i zastosowania głównych myśli i zasad zawartych w poniższym dokumencie (proklamacji) w możliwych dla Państwa warunkach w ramach wszelkich wytycznych, programów, projektów czy imprez publicznych, np. konferencji czy informacji dla mediów.

Niżej podpisani są członkami profesjonalnych organizacji, zarówno regionalnych, jak i międzynarodowych, zajmujących się instytucją biblioteki i jej rolą w społeczeństwie.

Z poważaniem,

Lourense H. Das, Koordynator i Przewodnicząca Fundacji ENSIL (Europejska Sieć Bibliotek Szkolnych i Upowszechniania Informacji)

 

Prof. James Henri, Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego (IASL)

 

Dr Luisa Marquardt, Dyrektor w Europie Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego (IASL)

 

Randi Lundvall, Przewodnicząca Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA), Wydział Bibliotek Szkolnych i Rozpowszechniania Informacji 

 

BIBLIOTEKA W KAŻDEJ SZKOLE!

 

Proklamacja

 

Jako, że analiza informacji to forma strategicznych, narodowych, organizacyjnych i prywatnych zasobów XXI wieku i można porównać to zjawisko analogicznie do odkrycia obfitych i cennych zasobów ropy na obszarze Morza Północnego jako strategicznego, narodowego, organizacyjnego i prywatnego zasobu w XX wieku; 

jako że umiejętność czytania, pisania, przekazywania i rozumienia informacji w jej wszelkich formach audiowizualnych (takich jak wiadomości tekstowe (sms), obrazy, zdjęcia, głosy, muzyka i inne media) mogą mieć, a przede wszystkim coraz bardziej mają, niezwykle korzystne wpływy na życie ekonomiczne i społeczne, a mimo to kwestia biblioteki w każdej szkole nie znajduje się w głównych punktach programowych partii politycznych; 

jako, że zarówno politycy wybrani na szczeblu krajowym, jak i mianowani urzędnicy rządowi, a także poszczególni urzędnicy szkolnictwa, nie mając rozeznania, zakładają, że założenie i prowadzenie biblioteki w każdej szkole powinno być całkowicie zależne od zwierzchnictwa i odpowiedzialności lokalnych samorządów oraz lokalnych przedstawicieli szkolnictwa, zamiast być kwestią polityki narodowej. 

W związku z powyższym, poniższe orędzie (proklamacja) zostało przygotowane przez międzynarodowe
i główne regionalne stowarzyszenia zawodowe zainteresowane rolą bibliotek w społeczeństwie i zawiera wnioski wyciągnięte z badań, ogólnie przyjęte zasady bibliotekoznawstwa oraz przydatne wytyczne, wg których niżej podpisani nakłaniają rządy, sektor edukacyjny, media i inne elementy życia społecznego do popierania i zastosowania w możliwych dla nich ramach - w wytycznych, programach, projektach i imprezach publicznych, np. konferencjach czy w informacji dla mediów.

 

*   * *

 

1.       Biblioteki szkolne usprawniają osiągnięcia uczniów. To nie tylko hasło, ponieważ istnieją niezbite dowody na podtrzymanie tego twierdzenia. Biblioteka szkolna XXI wieku jest czymś więcej niż pomieszczeniem, w którym znajdują się książki. Najnowocześniejsza biblioteka szkolna ma decydującą funkcję w każdej szkole – wspiera, angażuje i stymuluje procesy nauczania i rozwoju w cyfrowej erze drugiego tysiąclecia, w której żyjemy, uczymy się i pracujemy, a którą często nazywa się Społeczeństwem Globalnej Informacji.

2.       Korzyści i wartości wynikające z bibliotek szkolnych są uniwersalne. Różne instytucje
 i organizacje z każdego zakątka świata przeprowadziły wiele badań i mimo odmiennych słów, punktów odniesienia czy sposobu przeprowadzania badań w różnych kontekstach, wspólnie podkreślają uniwersalność wyników badań, konkluzji i rekomendacji zawartych w oświadczeniu.

3.       Wyzwania wieku informacji. Eksperci i szanowani niezależni myśliciele, często charakteryzują XXI wiek  podkreślając efektywność kształcenia przez całe życie, naukę na odległość oraz niesamowite rozprzestrzenianie się telefonów cyfrowych i mediów kieszonkowych. Jednocześnie ci sami eksperci  i kompetentni obserwatorzy zwracają uwagę na wyzwania związane z internetowym informatycznym tsunami, które stopniowo i nieubłaganie przesłania największe wysiłki wyszukiwarek Google  i podkreślają potrzebę obecności profesjonalnych bibliotek i specjalistów zarządzania informacjami (bibliotekarzy) w szkołach w celu poradzenia sobie z tymi wyzwaniami.

4.       Sposoby bibliotek szkolnych na pomoc w nauce. Istnieje współzależny związek pomiędzy umiejętnością odczytywania informacji 
i umiejętnością komunikacji (wyrażenie potrzeb informacyjnych, skuteczne wyszukanie i odzyskanie informacji, zrozumienie i ocena jej wiarygodności; przekazanie informacji, a następnie jej zastosowanie do podjęcia decyzji i rozwiązywania problemów) a bibliotekami szkolnymi. Są one nierozerwalnie związane ze sobą, a szkolni bibliotekarze na całym świecie odgrywają kluczową rolę razem z nauczycielami i pedagogami, umożliwiając integrację między umiejętnością odczytywania informacji a komunikacją w szkolnym sylabusie.

5.       Podział cyfrowy, posiadacze i nieposiadający. Tak zwany podział cyfrowy oraz podział społeczny na tych, którzy „mogą czerpać korzyści z możliwości stwarzanych przez nowoczesne technologie i tych, którzy są tego pozbawieni‟, obecnie już banalne, biorą się z faktu, że rządy nie zapewniają ustawowo potrzeby obecności biblioteki w każdej szkole.

6.       Partnerstwo i współpraca. Sama informacja staje się strategicznym zasobem wieku informacji, a źródła informacji – ich zbiory, organizacja, katalogowanie, indeksowanie, rozpowszechnianie, komunikowanie, a co najważniejsze ich zastosowanie – od dawna uważano za wyspecjalizowaną domenę bibliotekarzy, bibliotek czy bibliotekoznawstwa. Mimo tego, ani bibliotekarze ani nauczyciele czy pedagodzy nie mogą wykonywać tej pracy sami. Muszą oni stwarzać triumwirat współpracy w nauczaniu wiedząc w jaki sposób należy korzystać z bibliotek i zasobów informacji jako integralnej części procesu nauczania, łącznie z korzystaniem z podejścia do problemu oraz narzędzi, jakie oferują portale społecznościowe.

7.       Opcje budżetowe jako przestarzałe i mylne zasady. Niewystarczające jest zwykłe pozwalanie rządom, samorządom, dyrektorom szkół czy radom szkolnym na urządzanie bibliotek szkolnych według „własnego uznania‟ w ramach „elastyczności budżetowej‟. Takie strategie i zasady, które zapewnie były skuteczne i odpowiednie w XX wieku i wcześniej ze względu na ówczesne warunki polityczne, ekonomiczne i społeczne, jest rażąco nieadekwatną i w przekonaniu wyżej podpisanych, bardzo niebezpieczną zasadą, jaką obecnie kierują się różne kraje.

 

Reasumując, rola bibliotekarza szkolnego, działającego w nowoczesnej, multimedialnej bibliotece, będącej jednocześnie ośrodkiem zasobów, i wyposażonego w umiejętności techniczne i zawodowe zdobyte w uznanych programach edukacji bibliotekoznawstwa jest całkowicie decydująca w ekonomicznym i społecznym aspekcie rozwoju każdego kraju. Potrzeba bibliotek zatrudniających pracowników na pełen etat, zawodowo wyszkolonych specjalistów informacji edukacyjnej (bibliotekarzy), w każdej szkole podstawowej i średniej (a nie jedynie na poziomie uniwersyteckim) jest koniecznością, jeśli kraje chcą przetrwać, rozwijać się i z powodzeniem konkurować w XXI wieku ,w kontekście Społeczeństwa Globalnej Informacji.

 

PODPISANO 2 kwietnia 2010

 

 

Tłumaczenie: Emilia Kosińska