Konkurs na dyrektora, uprawnienia do korzystania z transportu zbiorowego i in.

2011-12-09 15:30

10 grudnia 2011

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 254, poz. 1525);

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 254, poz. 1526).

Wprowadzono wymóg ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania szkołami przez kandydata na dyrektora publicznej szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym RP w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin (wymaganie to wprowadzone zostanie od 1 września 2014 r.).

Zawężono ponadto kategorię postępowań prowadzonych przeciwko kandydatom na stanowisko dyrektora szkoły, które mogą wykluczyć ich z możliwości ubiegania się o tę posadę, do postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego. Konsekwencją tej zmiany jest dostosowanie do nowych wymogów treść oświadczenia, dotyczącego toczących się przeciwko kandydatowi postępowań, składanego przez osobę starającą się o stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły i placówki.

30.11.2011

30 listopada 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego(Dz. U. Nr 243, poz. 1444).

W rozporządzeniu:

- doprecyzowano przepis dotyczący dokumentów, które musi posiadać dziecko odbywające obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w celu skorzystania z 37% ulgi na przejazdy środkami transportu zbiorowego;

- uszczegółowiono także katalog dokumentów poświadczających uprawnienia studentów, słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych do korzystania z ulgi 51%.

03.11.2011

3 listopada 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. Nr 224, poz. 1343).

Uchylono wymóg uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty niezbędny dotychczas do uzyskania zezwolenia za założenie szkoły lub placówki publicznej przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Wg https://www.abc.com.pl/?cmd=serwis,6