UZASADNIENIE MEN

2010-10-22 08:30

 

UZASADNIENIE MEN

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), określa organizację roku szkolnego we wszystkich typach szkół publicznych, z wyjątkiem publicznych szkół artystycznych i szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w tym terminy rozpoczynania
i kończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz zimowych i letnich ferii szkolnych.

Wprowadzane zmiany wynikają z potrzeby stworzenia w każdej szkole optymalnych warunków do efektywnego wykorzystania czasu przeznaczonego na realizację treści nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół, mając na uwadze właściwą organizację sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz elastyczne planowanie innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych np. dni, które zgodnie z przepisami ustaw o stosunku państwa do poszczególnych kościołów  i związków wyznaniowych są świętami religijnymi niebędącymi dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Zapewnienie właściwej organizacji pracy szkoły w tym czasie jest szczególnie ważne z uwagi na oczekiwania społeczne zgłaszane w tej sprawie przez rodziców i nauczycieli.

Wprowadzane rozwiązania dają możliwość podejmowania przez dyrektora szkoły autonomicznych decyzji w sprawach organizacji kształcenia, wspierania aktywności uczniów, rodziców i nauczycieli oraz współdecydowania przez radę szkoły, radę rodziców i samorząd uczniowski o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przyjęte w rozporządzeniu rozstrzygnięcia sprzyjają dalszej decentralizacji uprawnień, a tym samym zwiększeniu zakresu kompetencji szkół.

Niezbędną konsekwencją zmian dokonywanych w tym obszarze, służącą unowocześnianiu polskiej szkoły, jest wprowadzenie w rozporządzeniu zmiany terminu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonego na ostatni piątek czerwca.

Przewidziane w rozporządzeniu zmiany wprowadzają też obowiązek wcześniejszego niż dotychczas ustalania terminów ferii zimowych przez ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania. Ma to istotne znaczenie dla rodziców i uczniów, ponieważ tworzy szansę lepszego planowania wypoczynku rodzinnego, który jest istotnym czynnikiem integrującym rodzinę. W rozporządzeniu doprecyzowano przepis określający obowiązek organizowania przez szkołę zajęć w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wprowadzany przepis zobowiązuje szkołę do organizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się w tym dniu do szkoły.

Obecny przepis wskazuje, ze szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze tylko dla uczniów, których rodzice nie mogą w takim dniu zapewnić opieki swoim dzieciom. Jednocześnie wprowadzono przepis nakładający na szkołę obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w ustalonych przez dyrektora szkoły dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Umożliwi to rozpoznanie potrzeb uczniów i rodziców oraz przygotowanie szkoły do adekwatnej do potrzeb organizacji opieki nad uczniami.

W rozporządzeniu przewidziano następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 lit. a

Wprowadzony został przepis zmieniający termin zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po dniu 18 czerwca. Zmieniona regulacja określa, że zajęcia dydaktyczno - wychowawcze będą kończyły się w ostatni piątek czerwca.

Zmiana jest konsekwencją zmian wprowadzonych w § 5 ust. 1, dotyczących możliwości ustalania przez dyrektorów szkół dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Intencją wprowadzenia zmiany terminu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest zapewnienie szkołom warunków do pełnej realizacji treści programowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół. Wprowadzenie możliwości ustalania w szkołach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych może bowiem wpłynąć na zmniejszenie liczby dni nauki w szkole, w porównaniu z liczbą dni nauki wynikającą z obowiązującego stanu prawnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. w szkole podstawowej są 3 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w gimnazjum - 5 dni, a w szkole, w której odbywa się egzamin maturalny - 5 lub 6 dni. Przewidziane zmiany wprowadzają w szkole podstawowej możliwość ustalenia 6 dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w gimnazjum - 8 dni, a szkole, w której odbywa się egzamin maturalny - 10 dni.

2) w § 1 pkt 1 lit. b

Uchylenie ust. 1a jest konsekwencją zmiany § 2 ust. 1. Niniejsze rozporządzenie zakłada, że w § 2 ust. 1 połączone zostało brzmienie ust. 1 i 1a obowiązującego rozporządzenia. Zmiana ta jest zasadna, gdyż w jednym przepisie zawarte zostały regulacje dotyczące rozpoczynania
i kończenia rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych.

3) w § 1 pkt 2

Wprowadzony przepis ma na celu stworzenie zasady wcześniejszego niż dotychczas podawania do publicznej wiadomości terminów ferii zimowych w danym roku. Przepis umożliwi ustalanie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania terminów ferii zimowych z dwuletnim wyprzedzeniem (dotychczas obowiązywał roczny termin wyprzedzenia, (tzn. terminy ferii zimowych w roku 2010 ustalone zostały w marcu 2009 r.). Napływające do Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnały ze strony rodziców wskazują, że istnieje potrzeba zmiany przepisów określających zasady ogłaszania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania terminów ferii zimowych w kolejnych latach, tak jak jest to w niektórych krajach europejskich, gdzie terminy ferii podawane są z kilkuletnim wyprzedzeniem (np. Francja – z 3 letnim wyprzedzeniem, Belgia – z 4 letnim wyprzedzeniem).

4) w § 1 pkt 3 i 4

W § 5 w ust. 1 wprowadzono, w miejsce obecnie obowiązujących przepisów § 5 i § 6,

przepis umożliwiający dyrektorom szkół ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja w tej sprawie powinna być podjęta po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego .

Zgodnie z wprowadzaną zmianą, dyrektor szkoły otrzyma uprawnienia do określenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Liczba możliwych do ustalenia dodatkowych dni wolnych jest zróżnicowana ze względu na typ szkoły. Dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego można ustalić do 6 dni wolnych; dla gimnazjów – do 8 dni; dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających – do 10 dni. Dni te, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, mogą być przeznaczone m. in. na sprawdziany i egzaminy zewnętrzne organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, na święta religijne niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy, o których mowa w przepisach ustaw o stosunku państwa do poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych oraz na dzień 2 maja i piątek po Bożym Ciele. Na zróżnicowanie liczby dni, które dyrektor szkoły może ogłosić jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ma wpływ liczba dni przeznaczonych na sprawdziany i egzaminy zewnętrzne przeprowadzane w tych szkołach. Wprowadzana regulacja stworzy dyrektorowi szkoły możliwość decydowania, w zależności od warunków organizacyjnych, lokalowych i kadrowych, o liczbie dni wolnych związanych z organizacją i przeprowadzaniem sprawdzianów i egzaminów.

Mozliwość indywidualnego określania przez dyrektora szkoły swoich potrzeb w zakresie liczby dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czasie sprawdzianów
i egzaminów zewnętrznych ma decydujące znaczenie dla stworzenia odpowiednich warunków do przygotowania i przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów. W sposób bezpośredni będzie to miało wpływ na przebieg egzaminów pod kątem zapewnienia komfortu zdającym i egzaminującym. Jednocześnie zapewni nauczycielom możliwość planowania skutecznej organizacji procesu nauczania, bez konieczności stosowania doraźnych rozwiązań dotyczących organizacji pracy szkoły podczas trwania sprawdzianów  i egzaminów zewnętrznych.

W porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami, niniejsza zmiana umożliwia dyrektorowi ustalenie dni wolnych również dla świąt religijnych, niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy. Wprowadzane rozwiązanie w tej kwestii jest odpowiedzią na postulaty składane między innymi przez środowiska obchodzące święta religijne według kalendarza juliańskiego.

W § 5 w ust. 3 został wprowadzony przepis zobowiązujący dyrektora szkoły do powiadamiania uczniów i ich rodziców o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym, w terminie do dnia 30 września tego roku szkolnego. Wskazany termin koresponduje z przepisem § 61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zobowiązującym dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do ogłoszenia harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany ten egzamin. Wprowadzany zapis ma stworzyć warunki do efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych, jakimi dysponuje szkoła, a jednocześnie umożliwić uczniom i ich rodzicom zaplanowanie czasu wolnego.

Natomiast w § 5 w ust. 4 zostały określone kompetencje dyrektora szkoły do ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, których nie wlicza się do liczby dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych w ust. 1. Warunkiem ustalenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. ważne wydarzenia państwowe), dodatkowego dnia wolnego, jest zrealizowanie zajęć przypadających na ten dzień w wyznaczoną sobotę. Dyrektor szkoły będzie mógł ustalić dzień wolny oraz wyznaczyć sobotę, w którą zostaną zrealizowane zajęcia przypadające w dniu ustalonym jako wolny od zajęć, po zasięgnięciu opinii rady szkoły (lub rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego) oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

W dotychczas obowiązującym rozporządzeniu, uprawnienia do wyrażania zgody na udzielenie w takim przypadku dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych posiada, na wniosek dyrektora szkoły, właściwy kurator oświaty.

Należy zauważyć, że oprócz określonych w niniejszym rozporządzeniu regulacji określających przypadki, w jakich dyrektor szkoły może ustalać dni wolne od zajęć, nadal będzie istniała, przewidziana w przepisach § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), mozliwość zawieszania przez dyrektora szkoły, za zgodą organu prowadzącego, zajęć na czas oznaczony, jeżeli:

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Przepis § 18 ww. rozporządzenia nie nakazuje odpracowania zajęć zawieszonych w określonych w nim okolicznościach i trybie.

Przepisy § 5 ust. 4 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego oraz § 18 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach będą funkcjonować równolegle nie kolidując ze sobą ze względu na to, iż przesłanki ich stosowania zostały odmiennie określone.

5) w § 1 pkt 5

Przepis ten określa, że podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów. Przepis § 6a w dotychczasowym brzmieniu również zobowiązuje szkoły do organizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w dni wolne od nauki dla uczniów, których rodzice nie mogą w tych dniach zapewnić im opieki. Zmiana brzmienia przepisu nie zmienia w sposób zasadniczy wartości merytorycznej, jednak zobowiązuje szkołę do podjęcia inicjatywy w sprawie rozeznania potrzeb i organizacji opieki dla uczniów. Obowiązujący przepis określa, że z taką inicjatywą powinni wychodzić rodzice uczniów potrzebujących opieki.

Jednakże nie zawsze rodzice (np. w rodzinach wielodzietnych czy niezaradnych wychowawczo) wykazują zainteresowanie, jak ich dzieci spędzają czas wolny podczas dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wprowadzane brzmienie przepisu umożliwia szkole objęcie opieką wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się do szkoły, a nie tylko uczniów zgłoszonych przez rodziców.

Wprowadzony został przepis nakładający na szkołę obowiązek przekazywania rodzicom informacji o organizacji opieki dla uczniów w szkole podczas dni ustalonych jako dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Praktyka stosowania przepisu w obecnym brzmieniu wskazuje, że niejednokrotnie dyrektorzy szkół podnosili brak zasadności zapewniania opieki małej liczbie zgłoszonych uczniów. Często tez szkoły nie informowały rodziców o możliwości objęcia ich dzieci opieką podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych. W efekcie tych działań, rodzice nie zgłaszali takich oczekiwań wobec szkoły. Wprowadzany przepis w sposób jednoznaczny zobowiązuje dyrektorów szkół do zorganizowania opieki wszystkim uczniom, którzy jej potrzebują oraz do przekazywania rodzicom informacji o mozliwości korzystania z takiej formy opieki dla uczniów.

Należy zwrócić uwagę, ze dni wolne od zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli. Stosownie do postanowień Kodeksu pracy, dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.). Natomiast ustawa – Karta Nauczyciela, nie zawiera uregulowań ustanawiających dla nauczycieli dodatkowe dni wolne od pracy, poza dniami wolnymi wskazanymi w przepisach ogólnych. Dlatego też zasadne jest, aby dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów i nauczycieli były dniami przeznaczonymi na organizację przez szkołę zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

6) w § 1 pkt 6

Wprowadzane zmiany zakładają uchylenie § 7 obowiązującego rozporządzenia, określającego kompetencje kuratora oświaty do ustalenia, w przypadkach nadzwyczajnych okoliczności, terminu rozpoczęcia lub zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz ferii zimowych i ferii letnich, innego niż określony w rozporządzeniu. W takim przypadku spełniony musiał być warunek, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie mogą trwać krócej niż 178 dni.

Uchylenie przepisu jest kolejnym krokiem w kierunku zwiększania kompetencji szkół.

W § 5 niniejszego rozporządzenia określone zostały kompetencje dyrektora szkoły do ustalania określonej liczby dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a także do określania dni wolnych w szczególnie uzasadnionych okolicznościach.

Warunkiem ustalenia dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z powodu szczególnych okoliczności jest uzyskanie zgody organu prowadzącego oraz odpracowanie tego dnia w wyznaczoną sobotę. Wprowadzane rozwiązania zaspokajają potrzeby szkół dotyczące możliwości ustalania dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zarówno planowanych jak też wynikających z nieprzewidzianych sytuacji. Nie ma zatem potrzeby utrzymywania dotychczasowych kompetencji kuratora oświaty do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych i letnich, który zazwyczaj podejmował takie decyzje z powodu trudnych do przewidzenia sytuacji dotyczących danej szkoły czy szkół na określonym obszarze.

Ponadto, jak wskazano w uzasadnieniu zmiany dotyczącej § 5 ust. 4 rozporządzenia, dyrektor szkoły zachowuje kompetencje do zawieszania zajęć w okolicznościach określonych w § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, w trybie określonym w tym przepisie.

W związku z uchyleniem § 7 rozporządzenia, niniejsze rozporządzenie nie wskazuje minimalnej liczby dni trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym. Powodem wprowadzenia tej zmiany jest brak merytorycznego uzasadnienia do utrzymania przepisu o minimalnej liczbie dni trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym. Niniejsze rozporządzenie precyzyjnie określa terminy ferii zimowych i letnich, przerw świątecznych oraz liczbę możliwych do ustalenia w danej szkole dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Niniejsze rozporządzenie określa także zasady udzielania dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania tych zajęć w wybraną sobotę. Tak określone ramy organizacji roku szkolnego są wystarczające do prawidłowego wypełnienia przez szkołę obowiązków wynikających z realizacji przepisów dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Ponadto, dyrektor szkoły, który jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, odpowiada także za realizację programu nauczania. Z tego względu nie ma potrzeby określania dodatkowych uregulowań dotyczących liczby dni trwania zajęć dydaktycznych.

7) w § 2

Wprowadzony został przepis przejściowy, który zobowiązuje ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ogłoszenia terminu ferii zimowych na rok szkolny 2011/2012 do 31 grudnia 2010 r. Konieczność wprowadzenia tego przepisu wynika z nowelizacji § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

8) w § 3

Konieczność wprowadzenia przepisu przejściowego dotyczącego terminu przedstawienia przez dyrektora szkoły informacji o ustalonych dodatkowych dniach wolnych w roku szkolnym 2010/2011 związana jest z terminem wejścia w życie nowelizowanego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne oraz duze zainteresowanie nowymi rozwiązaniami dotyczącymi organizacji roku szkolnego ze strony zarówno nauczycieli, jak też rodziców  i uczniów, zasadne jest wprowadzenie zmian jeszcze w roku szkolnym 2010/2011. Wprowadzenie zmian w zakresie terminu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w zakresie ustalania przez dyrektora szkoły dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w trakcie roku szkolnego 2010/2011 nie spowoduje konieczności zmiany arkuszy organizacji szkoły w żadnym zakresie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, 624, z późn. zm.), w arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły oraz ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. Zakres zmian w niniejszym rozporządzeniu nie dotyczy tych kwestii. Ponadto, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2010/2011 powinno przypadać na dzień 22 czerwca 2011 r., czyli na ten sam dzień, który wskazany jest w § 4 rozporządzenia.

9) w § 4 ust. 1

Konieczność wprowadzenia przepisu przejściowego wynika ze zmiany brzmienia § 2 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym w roku szkolnym 2010/2011 roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny kończyć się 24 czerwca (ostatni piątek czerwca), tj. w piątek po święcie Bożego Ciała. W myśl § 5 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, dzień ten może być ustalony przez dyrektora szkoły jako wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W związku z tym, ze niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie i będzie obowiązywało już w roku szkolnym 2010/2011, zasadne jest przyjęcie jednolitego rozstrzygnięcia w tej kwestii.

10) w § 4 ust. 2

Wprowadzenie przepisu wiąże się z organizacją przeprowadzenia, w roku szkolnym 2010/2011, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Etap pisemny ww. egzaminu dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających oraz szkół policealnych) przeprowadza się w tym samym terminie. Etap praktyczny ww. egzaminu dla absolwentów techników i szkół policealnych na poziomie kwalifikacji technika przeprowadza się w ciągu czterech dni powszednich następujących bezpośrednio po dniu, w którym przeprowadzono egzamin pisemny.

Zmiana terminu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych z 17 czerwca na 10 czerwca ma na celu umożliwienie przeprowadzenia etapu pisemnego dla wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w tym samym terminie oraz etapu praktycznego egzaminu w technikach i szkołach policealnych na poziomie kwalifikacji technika jeszcze w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Pozwoli to uniknąć przeprowadzania etapu praktycznego ww. egzaminu częściowo w okresie ferii letnich i tym samym dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa, wynikających z wynagrodzeń nauczycieli - członków zespołów nadzorujących.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. Istnieje potrzeba jak najszybszego wejścia w życie zmian zawartych w rozporządzeniu, gdyż umożliwią one zaplanowanie prawidłowej organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2010/2011.

Szczególne oczekiwania społeczne dotyczą mozliwie szybkiego wdrożenia w życie przepisów pozwalających dyrektorowi szkoły na ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, których liczba w danym roku szkolnym uzależniona jest od typu szkoły. W dobrze pojętym interesie społecznym, ze względu na trwający juz rok szkolny oraz zblizające się dni świąteczne (Dzień Zaduszny i Dzień Niepodległości - 2 i 11 listopada), należy umożliwić nauczycielom, rodzicom i uczniom jak najszybsze zapoznanie się z pełną organizacją roku szkolnego 2010/2011.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), projekt ww. rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl). Nikt nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem.

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja

Rozporządzenie będzie miało wpływ na uczniów, ich rodziców, słuchaczy, nauczycieli oraz pozostałych pracowników zatrudnionych w publicznych szkołach, dyrektorów publicznych szkół, organy sprawujące nadzór pedagogiczny, organy prowadzące szkoły.

2. Konsultacje społeczne

Projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) i partnerom społecznym, tj.:

1) Zarządowi Głównemu Związku Nauczycielstwa Polskiego;

2) Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”;

3) Chrześcijańskiemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność im. ks. Jerzego

Popiełuszki”;

4) Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”;

5) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;

6) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80”;

7) Związkowi Zawodowemu Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata”;

8) Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”;

9) Forum Związków Zawodowych;

10) NiezaleŜnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Pracowników

Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych;

11) Krajowemu Komitetowi Wychowania Resocjalizującego;

12) Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;

13) Związkowi Zawodowemu „Rada Poradnictwa”;

14) Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu;

15) Stowarzyszeniu Doradców Szkolnych i Zawodowych RP;

16) Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski;

17) Polskiej Radzie Ekumenicznej;

18) Radzie Szkół Katolickich;

19) Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu;

20) STO Ogólnopolskiemu Forum Rodziców;

21) Krajowemu Forum Oświaty Niepublicznej;

22) Rzecznikowi Praw Dziecka;

23) Rzecznikowi Praw Obywatelskich;

24) Krajowemu Porozumieniu Rodziców i Rad Rodziców;

25) Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Kadry Kierowniczej Oświaty;

26) Konfederacji Stowarzyszeń Nauczycielskich;

27) Stowarzyszeniu Dyrektorów Szkół Średnich;

28) Polskiemu Stowarzyszeniu Dyrektorów Szkół;

29) Radzie Głównej Szkolnictwa Wyzszego;

30) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;

31) Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;

32) Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Powiatowych i Gminnych

Samorządowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli;

33) Stowarzyszeniu Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia

Praktycznego.

34) Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Dyrektorów Centrów Kształcenia

Ustawicznego;

35) Krajowej Izbie Edukacji.

Projekt został również przekazany do:

- Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

- Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych;

- Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Uwagi do projektu rozporządzenia zgłosili:

1) Związek Nauczycielstwa Polskiego;

2) Związek Zawodowy „Solidarność - Oświata”;

3) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty;

4) Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich;

5) Rada Główna Szkolnictwa Wyzszego.

1. Uwagi Związku Nauczycielstwa Polskiego:

1) Nieuzasadniona jest zmiana terminu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Wydłużenie zajęć do ostatniego tygodnia czerwca nie przyniesie rzeczywistych korzyści dla jakości i efektywności procesu edukacji i wychowania. Praktyka szkolna wskazuje, ze w okresie przedwakacyjnym znacznemu obnizeniu ulega motywacja uczniów do nauki. W opinii ZNP dążenie do lepszych efektów edukacyjnych nie powinno następować kosztem wakacyjnego wypoczynku uczniów i nauczycieli. Uwaga nie została uwzględniona. Zmiana terminu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinna zapewnić szkołom warunki do pełnej realizacji treści programowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół.

Wprowadzenie możliwości ustalania w szkołach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych może bowiem wpłynąć na zmniejszenie liczny dni nauki w szkole, w porównaniu z liczbą dni nauki wynikającą z obowiązującego stanu prawnego.

2) Brak zasadności zmiany zawartej w § 6a. ZNP nie podziela przekonania projektodawcy, że konieczna jest korekta dotychczasowego brzmienia tego przepisu, skoro korekta ta nie zmienia istoty zobowiązań szkoły i nauczycieli do zorganizowania opieki dla uczniów podczas dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W ocenie ZNP przypadki niewłaściwej praktyki stosowania przepisu w dotychczasowym brzmieniu z pewnością nie mają charakteru powszechnego i nie powinny stanowić uzasadnienia zmian legislacyjnych, lecz powinny być eliminowane w drodze czynności wynikających z nadzoru pedagogicznego nad szkołami. Uwaga nie została uwzględniona. Zmiana brzmienia przepisu nie zmienia w sposób zasadniczy zawartości merytorycznej, jednak zobowiązuje szkołę do podjęcia inicjatywy w sprawie rozeznania potrzeb i organizacji opieki dla uczniów. Obowiązujący przepis określa, że z taką inicjatywą powinni wychodzić rodzice uczniów potrzebujących opieki. Ponadto nie zawsze rodzice (np. w rodzinach wielodzietnych czy niezaradnych wychowawczo) wykazują zainteresowanie, jak ich dzieci spędzają czas wolny podczas dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Proponowane brzmienie przepisu umożliwia szkole objęcie opieką wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się do szkoły, a nie tylko uczniów zgłoszonych przez rodziców.

2. Uwagi Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność - Oświata”:

1) Negatywnie oceniony został zapis dotyczący zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Należy pozostawić dotychczasowe brzmienie. Przyjęcie propozycji MEN oznacza wydłużenie czasu pracy i nauki co najmniej o 7 dni. Uwaga nie została uwzględniona. Uwaga analogiczna do zgłoszonej przez ZNP - uzasadnienie j.w.

2) Proponuje się wykreślenie ostatniego zdania z proponowanego zapisu brzmienia § 2 ust. 1 i zachowanie dotychczasowego brzmienia § 2 ust. 1a. Uwaga nie została uwzględniona. Projekt zakłada, że w § 2 w ust. 1 połączone zostało brzmienie ust. 1 i 1a obowiązującego rozporządzenia. Zmiana ta jest zasadna, gdyż w jednym przepisie zawarte zostały regulacje dotyczące rozpoczynania i kończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

3) Negatywnie oceniono propozycję brzmienia § 6a. Dotychczasowe brzmienie jest wystarczające i zaspakaja ewentualne potrzeby dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Uwaga nie została uwzględniona. Uwaga analogiczna do zgłoszonej przez ZNP - uzasadnienie j.w.

4) Negatywnie oceniono propozycję wykreślenia § 7 rozporządzenia. Z punktu widzenia zachowania ciągłości nauczania należy w rozporządzeniu określić minimalną liczbę dni nauki, m.in. w celu realizacji obowiązków wynikających z podstawy programowej. Uwaga nie została uwzględniona. Brak uzasadnienia do utrzymania przepisu o minimalnej liczbie dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ciągu roku szkolnego. Projekt rozporządzenia precyzyjnie określa terminy ferii zimowych i letnich, przerw świątecznych oraz liczbę możliwych do ustalenia w danej szkole dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Projekt określa także zasady udzielania dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania tych zajęć w wybraną sobotę. Tak określone ramy organizacji roku szkolnego są, w naszej ocenie, wystarczające do spełnienia przez szkołę obowiązków wynikających z realizacji przepisów dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

3. Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty:

1) Uwaga do § 1 pkt 4 projektu rozporządzenia, dotycząca ust. 2 w § 5rozporządzenia, została uwzględniona; zmieniono redakcję tego przepisu w sposób pozwalający uniknąć potencjalnych wątpliwości.

2) Zakwestionowano brzmienie § 5 ust. 2 pkt 4. Zapis „4) dni, w których odbywa się etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;” należy uzupełnić o zapis: „dni, w których przeprowadzany jest etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;”. Uzasadnieniem do wprowadzenia tej zmiany jest fakt, że egzamin praktyczny trwa dłużej niż etap pisemny tego egzaminu.

Uwaga nie została uwzględniona. Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe odbywa się w tym samym terminie dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie we wszystkich zawodach z klasyfikacji szkolnej, co może w przypadku dużej liczby zdających dezorganizować normalną pracę szkoły. Etap praktyczny dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w zawodach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej odbywa się już w okresie wakacyjnym. Natomiast etap praktyczny dla absolwentów techników i szkół policealnych kształcących w zawodach

na poziomie technika odbywa się w ciągu czterech kolejnych dni w zależności od zawodu
i liczby zdających, nie ma więc dezorganizującego wpływu na funkcjonowanie szkoły.

3) Zaproponowano zmianę zapisu ust. 3 w § 5, na następujący:

„3. Dyrektor szkoły lub placówki powiadamia, w terminie do dnia 5 października danego roku szkolnego, uczniów i ich rodziców…..” - w projekcie jest: „…w terminie do dnia 30 września danego roku…”. Uzasadnienie: uczniowie składają deklaracje maturalne do 30 września, ustalenie dni dodatkowo wolnych wymaga zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej, rady szkoły lub placówki, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zasadnym jest więc wydłużenie terminu w celu spełnienia warunków proceduralnych. Uwaga nie została uwzględniona. Dyrektor szkoły ewentualnie taki dzień wolny może określić w terminie późniejszym.

4) Proponuje się zmianę redakcyjną § 2 projektu. Uwaga została uwzględniona.

5) Wniesiono o skreślenie § 5 projektu, gdyż propozycja skrócenia o 1 tydzień roku szkolnego 2010/2011 w klasach/semestrach programowo najwyzszych ZSZ i szkół policealnych pociąga za sobą zmiany w przydziałach czynności (zmniejsza średnioroczną liczbę godzin dla nauczyciela); po 1 września. Uwaga nie została uwzględniona. Wprowadzenie przepisu wiąŜe się z organizacją przeprowadzenia, w roku szkolnym 2010/2011, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Zgodnie z § 2 ust. 3 obecnie obowiązującego rozporządzenia, zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czerwcu 2011 r., dla absolwentów klas (semestrów) programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych, wypadłoby w dniu 17 czerwca 2011 r.

Zmiana terminu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych z 17 czerwca na 10 czerwca ma na celu umożliwienie przeprowadzenia etapu praktycznego ww. egzaminu jeszcze w czasie trwania roku szkolnego 2010/2011 i uniknięcie w ten sposób przeprowadzania etapu praktycznego ww. egzaminu częściowo w okresie ferii letnich.

3. Uwagi Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich:

1) Należy rozważyć dopisanie do listy dni wolnych, zamieszczonej w § 5 ust. 2 poniedziałków przez świętem narodowym wypadającym we wtorek oraz piątków po święcie wypadającym w czwartek. Doświadczenia wskazują, ze odrabianie tych zajęć w sobotę jest nieefektywne z powodu zbyt małej frekwencji uczniów. Dotyczy to szczególnie uczniów dojezdżających do szkoły, gdyż często sobotnio-niedzielny rozkład jazdy tramwajów, autobusów czy pociągów jest inny niż obowiązujący w dni powszednie. Zapisy § 5 ust. 4 dają możliwość „odrobienia” zajęć w soboty tam, gdzie jest to sensowne. Uwaga została uwzględniona poprzez zmianę brzmienia ust. 2 w § 5 .

2) Wniesiono o rozważenie zasadności zmiany terminu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wynika to z faktu, że zakończenie roku szkolnego nierozerwalnie wiąże się z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych. Zwykle nauczyciele biorący udział w pracach komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej poświęcają 2 tygodnie. W przypadku zakończenia roku szkolnego w dniu 30 czerwca, nauczyciele ci mogą iść na urlop dopiero w połowie lipca. Jest to niezgodne z zapisami art. 64 Karty Nauczyciela. Uwaga nie została uwzględniona. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Nie została określona data rozpoczynania ferii letnich, w związku z tym proponowane brzmienie § 2 ust. 1 rozporządzenia nie jest niezgodne z art. 64 ustawy - Karta

Nauczyciela.

3) Wniesiono o rozważenie wprowadzenia przepisu umożliwiającego rozpoczynanie egzaminów maturalnych dzień później - czyli 5 maja, zamiast 4 maja, szczególnie, gdy wypada w poniedziałek. Wtedy mógłby być wykorzystany na przygotowanie sal egzaminacyjnych czy dokumentacji egzaminacyjnej. Uwaga nie została uwzględniona. Zakres tych spraw nie jest regulowany w tym rozporządzeniu.

5. Uwagi Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego:

Wniesiono o przeredagowanie § 2. Uwaga została uwzględniona.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa

i budzety jednostek samorządu terytorialnego

Dostosowanie w szkołach publicznych organizacji roku szkolnego do wymogów wynikających z niniejszego rozporządzenia zostanie wykonane w ramach środków, jakimi dysponują organy prowadzące.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zajęcia dydaktyczno–wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po dniu 18 czerwca. Wprowadzana regulacja zakłada, że zajęcia dydaktyczno–wychowawcze będą kończyły się w ostatni piątek czerwca. W świetle powyższego, planowane jest wydłużenie zajęć dydaktyczno– wychowawczych o ok. 1 tydzień, w zalezności od tego, w który dzień miesiąca w danym roku szkolnym przypada piątek kończący zajęcia dydaktyczno– wychowawcze.

Skutkiem wydłużenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych jest skrócenie okresu urlopu wypoczynkowego nauczycieli szkół feryjnych. Zgodnie bowiem z art. 64 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

Nie jest jednakże możliwe oszacowanie, czy skrócenie okresu urlopu wypoczynkowego spowoduje wzrost wynagrodzenia nauczycieli za miesiąc czerwiec, a zatem czy będzie wiązało się to ze skutkami finansowymi.

W myśl art. 67 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego – z tego okresu. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 oraz z 2004 r. Nr 264, poz. 2634).

Zgodnie z § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela, z zastrzezeniem ust. 2, uwzględnia się:

1) wynagrodzenie zasadnicze,

2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,

3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

5) odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

wykonywane w dniu wolnym od pracy,

6) wynagrodzenie za pracę w święto,

7) dodatek za uciążliwość pracy, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy -

Karta Nauczyciela.

Biorąc pod uwagę składniki, które są uwzględniane w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie, które nauczyciel będzie otrzymywał pracując w ostatnim tygodniu czerwca nie powinno znacząco różnić się wysokością od otrzymywanego dotychczas w tym okresie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. W indywidualnych przypadkach może jednak okazać się, że wynagrodzenie nauczyciela będzie nieznacznie wyższe lub niższe niż otrzymywane obecnie w tym okresie wynagrodzenie za urlop, np. jeżeli nauczyciel w czerwcu będzie realizował większą liczbę godzin ponadwymiarowych niż przeciętna miesięczna liczba godzin z poprzedzających miesięcy danego roku szkolnego, otrzyma wyższe wynagrodzenie. Natomiast jeśli przeciętna liczba godzin z poprzedzających miesięcy danego roku szkolnego byłaby wyższa niż liczba godzin ponadwymiarowych przypadająca do realizacji w czerwcu, wówczas wynagrodzenie to będzie niższe, niż gdyby nauczyciel otrzymywał w tym czasie wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Biorąc pod uwagę, iż ewentualne nieznaczne różnice w wysokości wynagrodzenia, zarówno na korzyść nauczyciela, jak i na jego niekorzyść, dotyczą bardzo krótkiego okresu – ok. 1 tygodnia, zmiana ta nie powinna pociągnąć za sobą znaczących skutków finansowych.

Wprowadzana zmiana nie będzie miała także wpływu na zmianę wynagrodzenia pozostałych pracowników szkoły, gdyż wykonują oni swoje zadania bez względu na termin zakończenia zajęć dydaktycznych w szkole.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym

na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Zmiana ta nie będzie miała istotnego wpływu na usługi turystyczne, w tym na usługi transportowe, gdyż wprowadzenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w ciągu roku szkolnego, zapewni większe zainteresowanie rodzinną ofertą turystyczną przez cały rok. Ponadto, na przestrzeni kolejnych 10 lat, zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z wprowadzanym rozwiązaniem   (tj. w ostatni piątek czerwca) odbędzie się w roku 2012 -2015 oraz w roku 2017-2020 tylko o 7 dni później niż zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w najbliższy piątek po dniu 18 czerwca). Natomiast w roku 2011, 2016 oraz 2021 zakończenie zajęć dydaktycznych odbędzie się w tym samym dniu bez względu na to, które rozwiązanie w tej kwestii będzie obowiązywało.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionalny.