Komentarz do rozporządzenia

2010-10-26 12:50

 

   

Ponieważ rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego budzi tak wiele niejasności i wątpliwości przedstawiam komentarze zawarte na stronach internetowych związanych z edukacją.

https://www.eduinfo.pl/art/czy-dni-wolne-od-zajec-dydaktycznych-sa-dniami-wolnymi-od-pracy/3880/23 

Zmiana organizacji roku szkolnego 2010/2011

Z dniem 6 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245). 

 Na mocy nowelizacji: 

1. Zmieniono termin zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Zajęcia będą kończyły się w ostatni piątek czerwca (wyjątkowo w 2011 r. zajęcia kończą się 22 czerwca). 

2. Wprowadzono obowiązek wcześniejszego niż dotychczas podawania do publicznej wiadomości terminów ferii zimowych w danym roku.
Przepis umożliwi ustalanie przez Ministra Edukacji Narodowej terminów ferii zimowych z dwuletnim wyprzedzeniem. Ogłoszenia terminu ferii zimowych na rok szkolny 2011/2012 nastąpi do 31 grudnia 2010 r. 

3. Umożliwiono dyrektorom szkół ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
Decyzja w tej sprawie powinna być podjęta po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Liczba możliwych do ustalenia dodatkowych dni wolnych jest zróżnicowana ze względu na typ szkoły. Dla: 
a) szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego - do 6 dni,
b) gimnazjów - do 8 dni,
c) liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających - do 10 dni. 
Dni te, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, mogą być przeznaczone m. in. na sprawdziany i egzaminy zewnętrzne organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, na święta religijne niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy, o których mowa w przepisach ustaw o stosunku państwa do poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych oraz na dzień 2 maja i piątek po Bożym Ciele.

4. Zobowiązano dyrektora szkoły do powiadamiania uczniów i ich rodziców o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w terminie do dnia 30 września danego roku szkolnego. 
W roku szkolnym 2010/2011 dyrektorzy zobowiązani są ustalić dodatkowe dni wolne i poinformować o nich nauczycieli, uczniów i rodziców do 5 listopada 2010 r. (w terminie 30 dni liczą od dnia 6 października 2010 r.). 

5. Określono kompetencje dyrektora szkoły do ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć, których nie wlicza się do liczby dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych które ustala dyrektor (wskazanych w pkt 3). 
Warunkiem ustalenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. ważne wydarzenia państwowe), dodatkowego dnia wolnego, jest zrealizowanie zajęć przypadających na ten dzień w wyznaczoną sobotę. Dyrektor szkoły będzie mógł ustalić dzień wolny oraz wyznaczyć sobotę, w którą zostaną zrealizowane zajęcia przypadające w dniu ustalonym jako wolny od zajęć, po zasięgnięciu opinii rady szkoły (lub rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego) oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego (dotychczas zgodę wyrażał właściwy kurator oświaty). 

6. Zobowiązano szkołę do organizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się w tym dniu do szkoły, a nie tylko dla uczniów, których rodzice nie mogą w takim dniu zapewnić opieki swoim dzieciom, jak było dotychczas. 

7. Nałożono na szkołę obowiązek przekazywania rodzicom informacji o organizacji opieki dla uczniów w szkole podczas dni ustalonych jako dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

8. Uchylono zapis umożliwiający kuratorowi oświaty ustalenia, w sytuacjach nadzwyczajnych, terminu rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz ferii zimowych i letnich. 

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

 Czy dni wolne od zajęć dydaktycznych są dniami wolnymi od pracy? 

Odpowiedź 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych (np. Dzień Edukacji Narodowej czy te dodatkowe dni, które zgodnie z nowelizacją rozporządzenia o organizacji roku szkolnego ustala dyrektor szkoły), nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli. W tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych, nie tylko dla uczniów, których rodzice nie mogą w takim dniu zapewnić opieki swoim dzieciom, jak było dotychczas, ale dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się w tym dniu do szkoły. W świetle art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) 
Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich pracowników oświaty, w szczególności nauczycieli i w związku z tym w szkołach nie prowadzi się zajęć edukacyjnych, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.) niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w szkole bez nadzoru upoważnionej do tego osoby. 
Określenie szczegółowej organizacji pracy w tych dniach należy do obowiązków dyrektora szkoły, który stosownie do treści art. 7 Karty Nauczyciela kieruje szkołą i jest przełożonym wszystkich pracowników szkoły. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. 
Dniami wolnymi od pracy są tylko niedziele i święta określone w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.): 
• 1 stycznia - Nowy Rok,
• 6 stycznia – Święto Trzech Króli (od 1 stycznia 2011 r.)
• pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
• drugi dzień Wielkiej Nocy,
• 1 maja - Święto Państwowe,
• 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
• pierwszy dzień Zielonych Świątek,
• dzień Bożego Ciała,
• 15 sierpnia  - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
• 1 listopada - Wszystkich Świętych,
• 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
• 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
• 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia. 
 Karta Nauczyciela, nie zawiera uregulowań ustanawiających dla nauczycieli dodatkowe dni wolne od pracy, poza dniami wolnymi wskazanymi w przepisach ogólnych. 

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.