EGZAMINATOR

2011-10-21 16:05

 26 października 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. Nr 216, poz. 1274).

Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 216 poz. 1274 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

 z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji 

(Dz. U. z dnia 11 października 2011 r.) 

Na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. Nr 70, poz. 600) wprowadza się następujące zmiany:

  1)   w załączniku nr 2 do rozporządzenia w lp. 2 w kolumnie "Cele szkolenia" pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2)  opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu;";

  2)   w załączniku nr 3 do rozporządzenia w lp. 2 w kolumnie "Cele szkolenia" pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2)  opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu;";

  3)   w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a)  tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

"Ramowy program szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym1)",

b)  w lp. 2 w kolumnie "Cele szkolenia" pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2)  opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu;". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 ______

1)   Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, poz. 887.

https://www.abc.com.pl/?cmd=serwis,6